Telefon

+90 532 482 15 45

Adres

Ümraniye/İSTANBUL

1. BÖLÜM BİRLİĞİN İSMİ VE AMACI

Madde 1 : İsim

Birliğin adı: DÜNYA ELEKTRONİK (E) BASIN KONSEYİ BİRLİĞİ (Union council of the World Electronic Press) Kısa adı: DEBK’dir. İngilizce Kısa adı: UCWEP’tir. Bundan böyle ‘Birlik’ olarak anılacaktır.

AMAÇ: Özgür ve Sorumlu Elektronik (E) Medya Kurumlarını korumak, geliştirmek, Bağımsız E basını ve benzeri organları, dünya medya kuruluşları bildirgesindeki esaslara bağlı kalarak medyanın özgürlüğün sorumluluğunu, hesap sorulabilirliğini güvence altına alan kuruluşları desteklemek. Bu yöndeki kurum ve kuruluşları, kişileri teşvik etmek, korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak, amaçlarını gerçekleştirmek için mali kaynaklar oluşturmak, amaca uygun uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemek, E Basın çağın ve teknolojik dönüşümün vazgeçilmezi halini aldığı göz önüne alınarak, E Basının özgür yayıncılık yapmasına yardımcı olmak, insani ve inanç özgürlüğü ve değerlerini gözetleyerek halkın doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve savunmak, E ortamda yayın yapan yerel, ulusal ve uluslararası haber amaçlı sitelerin ve elektronik ortamda haberi yazan basın mensuplarının, yazarların, meslek uygulamalarını, özgür ve saygın bir elektronik basından beklenecek düzeyde sürdürmelerine yardımcı olmak ve sorunlarına çözüm aramak. ‘E Basın Meslek İlkeleri’ni benimseyen internet yayıncılığı yapan kurumların, STK ve resmi kurumların basın müşavirleri ve basın danışmanları, Bilişim uzmanları ile internet haberciliği yapan gazetecilerin, konseyin gelişmesine katkı sunacak hukukçuların, akademisyenler veya üniversitelerin yöneticileri veya temsilcileri, sosyologlar, psikologlar, dijital yayıncılar, yazılımcılar, servis sağlayıcılar, İT firmaları, Teknoloji üreticileri veya temsilcileri, elektronik yazarlar (Blog yazarları vs), dijital reklam firmaları veya temsilcileri ile dijital iletişimciler, Medya Konseyleri, Odalar ve birlikler, Basın Konseyleri ve benzeri kuruluşları ile iş birliği yapmak, birliğin ekonomik ve teknik alanda işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

KAPSAM

Madde 2: Bu statü; Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

DAYANAK

Madde 3: Bu statü; Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara, Ulusal Yasalara, E Basın Meslek İlkeleri ve Esaslarına, İç hukukun emrettiği yürürlükteki ilgili yasa hükümlerine aykırı husus ve esaslar içermez. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve ulusal yasaların değişikliğe uğraması halinde, bu statü; de bu değişikliklere yeniden uyumlu hale getirilir.

TANIMLAR

Madde 4: – Bu Statü’de geçen;

a) Genel Kurul: Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği Genel Kurulu’nu;
b) Yönetim Kurulu: Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Yönetim Kurulu’nu;
c) Konsey: Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nu
d) Başkan: Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı’nı,
aynı zamanda Konsey Başkanı’nı,
e) Genel Sekreter: Konsey Genel Sekreteri’ni, aynı zamanda Yönetim Kurulu Genel Sekreterini,
f) Konseyin Genel Sekretere bağlı, yeterli elemanlardan oluşan bir bürosu vardır. Elemanların alımı ve işten çıkarılmalarına Başkan karar verir. Genel Sekreterin başkana teklif sunma yetkisi vardır.
g) Mevcut Yönetim Kurulu statünün 4. Maddesi’nde belirtilen yapıların oluşması için asil üyelerinden seçmek üzere atama yapmaya tam yetkilidir. Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Yüksek Kurulu, yerel, ulusal ve uluslararası E Medya’yı ve sosyal medyayı takip etmek, raporlar hazırlamak ya da hazırlatmak, kamuoyuna açıklamak ve bu amaca yönelik temsilcilikler verir ve birliğin amacını gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapar. Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi’nin Çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Bu esaslar ilk genel kurula kadar geçerli olur. İlk Genel kurulda Genel Kurul’un onayına sunar. Onaya sunulan çalışma usul ve esaslarını genel kurul değişiklik önergesi ile değiştirebilir, ya da aynen onaylar.

2.BÖLÜM: BİRLİĞİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 5: Birliğin görevleri ve çalışma ilkeleri;

a-‘E Basın Meslek İlkeleri’ni oluşturmak. Bu ilkelere ve dünya basın meslek ilkelerine aykırı elektronik haberciliği, ya da yayınları başvuru olmaksızın araştırmak, bilgi belge toplamak ve gerek görüldüğünde ilgililerden savunma talep etmek, sonucunu yorumu ile kamuoyuna açıklamak.

b-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
c-Birliğin amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda her türlü e gazete, dergi, kitap ve bülten, internet sitesi gibi yayınlar çıkarmak,
d-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
e-Yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
f-Birlik amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek veya işletilmesini sağlamak,
g-Üyelerinin yararlanmaları ve fikir alışverişini boş vakitlerde de yapabilmek için lokal açmak, açtırmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, kurdurmak ve bunları tefriş etmek,
h-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek, düzenletmek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
j-Birlik faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
k-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
l-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
m-Amacın gerçekleştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
n-Birlik üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
o-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
p-Birliğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,
diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
r-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
s)-E iletişimi ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak yaptırmak. E Basın’ı
ilgilendiren her kurum ve kuruluşla işbirliği yapmak veya yaptırmak. Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri Madde 6- Birlik statüsünü benimseyen; internet yayıncılığı yapan kurumların, STK ve resmi kurumların basın müşavirleri ve basın danışmanları, Bilişim uzmanları ile internet haberciliği yapan gazetecilerin, konseyin gelişmesine katkı sunacak hukukçuların, akademisyenler veya üniversitelerin yöneticileri veya temsilcileri, sosyologlar, psikologlar, dijital yayıncılar, yazılımcılar, servis sağlayıcılar, İT firmaları, Teknoloji üreticileri veya temsilcileri, elektronik yazarlar (Blog yazarları vs), dijital reklam firmaları veya temsilcileri ile dijital iletişimciler, Medya Konseyleri, Odalar ve birlikler, Basın Konseyleri ve benzeri kuruluşlar ve temsilcileri üye olabilirler. Madde 7- Üyeliğe kabul: Birlik başkanlığına yapılacak üyelik başvurusu, birlik yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç elektronik posta veya diğer iletişim kanalları ile başvuru sahibine bildirilir. Birliğin asıl üyeleri, birliğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Birliğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış kişi, kurum ve kuruluşlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 8- Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin birliğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 9

Birlik üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Birlik statüsüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödememek,
4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Birlikten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve birlik malvarlığında hak iddia edemez.

3. BÖLÜM: BİRLİK GENEL KURULU

Madde 10- Birlik Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

1-Genel kurul, Birliğin en yetkili karar organı olup; Birlik statüsüne kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

a-Bu statüde belli edilen zamanda olağan,
b-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya birlik
üyelerinden üçte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ekim ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 11- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

a-Genel Kurul yönetim kuruluna yetki vermesi halinde, elektronik ortamda oylamanın yapılması konusunda yönetim kurulu çalışma yapar ve yapılan çalışmalar sonucu elektronik ortamda genel kurul yapılmasına yönetim kurulu karar verebilir.
b-Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
Şu kadar ki, statü değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
c- Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin elektronik ortamda yazılı katılımıyla alınan kararlar ile birlik üyelerinin tamamının bu statüde yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Birlik organlarının seçilmesi,
2-Birlik statüsünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Birlik için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca birlik çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Birlik yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Statü hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi için yönetim kuruluna yetki vermesi,
8- Birliğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9- Birliğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10- Birliğin vakıf kurması,
11- Birliğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13- Yönetim kurulu, 9 asıl ve 9 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve Üyeyi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir ve kararlar alabilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Birliği temsil etmek üzere Başkan’a yetki vermek, Başkan, yetkilerini paylaşabilir.
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Birliğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, birliğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, birlik lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulun verdiği yetkileri ve alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda birliğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Birliğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Birliğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak veya uygulatmak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 14-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Denetim kurulu; birliğin, statüsünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve birlik statüsüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler. Birlik statüsünde tespit edilen diğer esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Birliğin Gelir Kaynakları

Madde 15-Birliğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 150 ABD Doları, yıllık olarak ise 200 ABD Doları aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile birliğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Birlik tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Birliğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Birliğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.
Birliğin diğer organları

Madde 16: Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun oluşumu görev ve yetkileri

1- Mevcut yönetim kurulu tarafından asıl üyeler arasından Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Yüksek Kurulu oluşturulur. Bu Kurulun oluşumunun ardından statünün öngördüğü tarihte genel kurulca bu kurul seçimle belirlenir.
2- Yönetim Kurulu Başkanı Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Statüsü Yüksek Kurulu’nun Başkanı, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun Genel Sekreteri, yönetim kurulu üyeleri de, Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Statüsü Yüksek Kurulu ‘nün üyesi olarak görev alırlar.

Madde 17- Temsil

1-Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi’ni Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder.
2-Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı, o da yoksa Genel Sekreter temsil eder.

Madde 18- Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi dilediği bir kişiyi onursal başkan seçebilir.

Madde 19- Mevcut Yönetim Kurulu’nun atama ile getirdiği Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Yüksek Kurulu ilk genel kurulda seçimle belirlenir. Süresi bitmeden boşalan üyeliklerin yerine, ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere asil üyeler arasından yönetim Kurulu tarafından boşalan üyenin yerine atama yapılır.

4. BÖLÜM: DÜNYA ELEKTRONİK (E) BASIN KONSEYİ YÜKSEK KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde 20- Yüksek Kurulun görevleri şunlardır:

a- E Basının özgür yayıncılık yapmasına yardımcı olmak
b) E yayınların evrensel insan haklarına uygun olup olmadığını gözetleyerek halkın doğru bilgilendirilmesini gözlemlemek ve savunmak.
c) E ortamda yayın yapan haber amaçlı sitelerin ve e ortamda haberi yazan basın mensuplarının, yazarların, meslek uygulamalarını, özgür ve saygın bir elektronik basından beklenecek düzeyde sürdürmelerine yardımcı olmak ve sorunlarına çözüm aramak,
d- E basının ahlaka aykırı özel çıkarlara alet edildiğine ilişkin olarak topluca yöneltilen iddiaları başvuru beklemeden araştırmak,
e- Birlik Yönetim kurulu ya da Konsey üyelerinden birinin veya Genel Sekreterin ‘E Basın Meslek İlkeleri’nin ihlali’ niteliğinde görerek, ele alınmasını istediği konuları karara bağlamak,
f- E Basın Meslek İlkeleri yönünden incelenmesi veya Konseyin el konulması ya da dijital yayın yoluyla işlenen ve Birliğin işleviyle uyumlu olan olayları ayrı bir başvuru beklemeden ele almak,
g- E habercilik görevini E-Basın Meslek İlkelerine aykırı şekilde yaptığı yolundaki bir suçlama nedeniyle durumun irdelenmesini isteyen e gazetecilerin ve/veya e basına haberi yansıyan basın organlarının başvurularını karara bağlamak,
h- Toplumun gerçekleri doğru bir şekilde öğrenme hakkına ve e İletişim (E- Basın) özgürlüğüne yönelik tehditleri izlemek, değerlendirmek ve gereğinde konseyi toplantıya çağırmak,
i- E-Yayın öncesine ve yayına ilişkin meslek uygulamaları hakkındaki şikayetleri karara bağlamak,
I- E Basın ilkelerini kabul eden Sahibi yahut Genel Yayın Yönetmeni tarafından imzalanmış bir basın organında çalışanlardan;
a) Elektronik yayıncılığı ahlaka aykırı özel çıkarlara alet edenlerin,
b) E basının saygınlığını zedeleyici nitelikteki yayınlarda ısrarı alışkanlık haline getirenlerin varsa- E- Basın Konseyi ile ilişkilerini kesilmesi için yönetim kuruluna talepte bulunmak.
J- E Basın kuruluşlarına, E Basın Konseyi üyelerinin başkanlığında kurulu oldukları yörede E Basın Konseyi’ni temsil yetkisi vermek ve bunların görev alanlarını belirlemek ve denetlemek
k- E Basın ve Dijital Yayıncılık ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve yayınlamak, yayınlatmak
L- Yönetim kurulunca hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanan yetkileri kullanmak.

6 BÖLÜM: DİĞER HÜKÜMLER

Madde 21- Yüksek Konsey görevlilerinin nitelikleri, unvanları ve ihtiyaç halinde ücretleriyle, gerektiğinde Konsey üyelerine yapılacak ödemelerin miktarını Genel Sekreterin önerisi üzerine Başkan tespit eder.

a- Genel Sekreter, Başkanın önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından görevden alınabilir.
b- Genel Sekreter, yönetim kurulunun ve Yüksek Konsey’in düzenli şekilde çalışmasından ve Birlik amaçlarının gerçekleşmesinden sorumludur.
Tutulacak Defterler
1. Karar Defteri
2. Üye Defteri
3. Evrak Kayıt Defteri
4. İşletme hesabı Defteri
Dernekler Yönetmeliğinin 32. Maddesine uygun defterler tutulur.

Birliğin İç Denetimi

Madde 22- Birlikte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Birliğin Borçlanma Usulleri

Madde 23-Birlik amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Statünün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24-Statü değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda statü değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Statü değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda statü değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Birliğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli Madde 25-Genel kurul, her zaman birliğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Statü adında ‘Tasfiye Halinde Dünya E Basın Konseyi Birliği’ ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Hüküm Eksikliği

Madde 26-Bu statüde belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Geçici Madde 1-İlk genel kurulda birlik organları oluşturulana kadar, birliği temsil edecek ve birlik ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Yürürlük:

Geçici Madde 2-Bu statü Bakanlar kurulunca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 11.09.2014 tarih ve 2014-6743 sayılı kararnamesi ile Kurucu Başkan Gazeteci Yazar Hasan Taşkın yönetiminde Sivil Toplum Örgütü olarak faaliyetine başlamıştır.

İletişim

+90 532 482 15 45

Poligon Cd. Depoyolu Sk. No: 16 Öne Blok K.12 Ümraniye/İSTANBUL

info@debk.org.tr